O nás

Sme dynamicky sa rozvíjajúca výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť.

Od roku 1992 vyvíjame a úspešne aplikujeme nové, efektívne metódy v oblasti výskumu miezd podľa konkrétnych zamestnaní, zamestnanosti, komplexnej produktivity, kolektívneho vyjednávania, vzdelávania, monitorovania pracovných a životných podmienok zamestnancov v SR a jej jednotlivých regiónoch, pričom systematicky spolupracujeme s veľkým počtom podnikov, organizácií a živnostníkov, stredných a vysokých škôl, s odborníkmi štátnej správy, miestnej samosprávy v SR a renomovanými zahraničnými inštitúciami.

Sme tvorcami národnej klasifikácie zamestnaní (KZAM, KZAM R, SK ISCO-08) a jej plošnej implementácie u ekonomických subjektov v celej SR, vrátane služieb zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o používanie správneho názvoslovia a kódovanie konkrétnych zamestnaní na trhu práce.

Zabezpečujeme líderstvo vo vyhodnocovaní a predvídaní štruktúrnych zmien produkcie a služieb, profesijnej skladby a mobility ľudských zdrojov vychádzajúc z inovácií, digitalizácie a technologického pokroku, vrátane nových požiadaviek Industry 4.0 a Big Data.

Vysoko kvalifikovaná, efektívne realizovaná a kvalitná práca každého zamestnanca je vyjadrením jeho vzťahu k organizácii a vytvára imidž celej spoločnosti, ktorá realizuje originálne projekty v oblasti trhu práce a vzdelávania, čím výrazne prispieva k zvyšovaniu výkonnosti ekonomiky, zamestnanosti, produktivity, získavaniu nových investícií a k znižovaniu počtu nezamestnaných osôb, ako aj doby nezamestnanosti.

PARTNERI NA SLOVENSKU

Organizácie verejnej správy, vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Sociálna poisťovňa
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Inštitút informatiky a štatistiky
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Inštitút finančnej politiky
 • Inštitút sociálnej politiky
 • Slovenské centrum produktivity
 • CEIT – Central European Institute of Technology
 • Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • Výskumný ústav dopravný
 • Združenie miest a obcí Slovenska
 • Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike a ďalší

Zamestnávateľské a odborové inštitúcie

 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
 • Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora, v ktorej je TREXIMA Bratislava aktívnym členom
 • Jednotlivé zamestnávateľské a odborové zväzy

Celoslovenské zväzy podnikateľov

 • Slovenská asociácia malých podnikov
 • Slovenská živnostenská komora
 • Slovenský živnostenský zväz
 • Združenie podnikateľov Slovenska

a ďalšie spolupracujúce ekonomické subjekty a organizácie

PARTNERI V ZAHRANIČÍ

 • ILO – Medzinárodná organizácia práce (Ženeva a Budapešť)
 • Inštitút pre výskum zamestnanosti pri Univerzite vo Warwicku, Veľká Británia
 • INSEE – Národný úrad štatistiky a ekonomických štúdií Francúzskej republiky
 • Asociácia národných centier produktivity v Bruseli
 • EVTA – European Vocational Training Association
 • CERGE Praha – Centrum pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity
 • Výskumný ústav práce a sociálnych vecí Praha – VÚPSV
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Corvinus univerzita v Budapešti
 • TREXIMA, spol. s r.o. Zlín
 • Morjan EU VET, Holandsko
 • VRC Ltd., Veľká Británia