Metodické usmernenie o vykazovaní karantény, choroby, OČR a prekážok v práci

Nasledujúca tabuľka zobrazuje stručný prehľad potenciálnych situácii v súvislosti s pandémiou Covid-19 a spôsobom ich vykazovania v jednotlivých položkách zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04.

SituáciaDopad na odpracovaný a neodpracovaný čas v jednotlivých položkáchDopad na jednotlivé mzdové položky
Karanténna
PN a OČR
PN (počet neodpracovaných hodín z dôvodu práceneschopnosti, OČR) – do položky PN sa započítajú všetky neodpracované hodiny, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu karanténnej PN alebo OČR

ODPRACD (celkový počet odpracovaných hodín zamestnancom) – položka ODPRACD sa zníži o počet hodín, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu karanténnej PN alebo OČR
ZAKMZDA (základná mzda / tarifný plat zamestnanca) – základná mzda zamestnanca je alikvotne znížená o časť prislúchajúcu neodpracovanému času z dôvodu karanténnej PN alebo OČR

NAHRADY (náhrady mzdy hradené zamestnancovi zamestnávateľom) – počas karanténnej PN ani karanténnej OČR zamestnávateľ nevypláca zamestnancovi žiadnu náhradu

NAHPN (náhrady príjmu za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnanca hradených zamestnávateľom) – počas karanténnej PN ani karanténnej OČR zamestnávateľ nevypláca zamestnancovi žiadnu náhradu
Štandardná
PN a OČR
PN (počet neodpracovaných hodín z dôvodu práceneschopnosti, OČR) – do položky PN sa započítajú všetky neodpracované hodiny, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu “štandardnej” PN alebo OČR

ODPRACD (celkový počet odpracovaných hodín zamestnancom) – položka ODPRACD sa zníži o počet hodín, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu “štandardnej” PN alebo OČR
ZAKMZDA (základná mzda / tarifný plat zamestnanca) – základná mzda zamestnanca je alikvotne znížená o časť prislúchajúcu neodpracovanému času z dôvodu “štandardnej” PN alebo OČR

NAHRADY (náhrady mzdy hradené zamestnancovi zamestnávateľom) – do položky náhrady sa načíta náhrada príjmu za prvých 10 dní “štandardnej” PN alebo OČR

NAHPN (náhrady príjmu za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti zamestnanca hradených zamestnávateľom) – náhrada príjmu za prvých 10 dní “štandardnej” PN alebo OČR
Prekážky v práci na strane zamestnávateľaPVN (počet neodpracovaných hodín z dôvodu pracovného voľna, za ktoré zamestnanec poberal náhradu mzdy) – do položky PVN sa započítajú všetky neodpracované hodiny, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa

ODPRACD (celkový počet odpracovaných hodín zamestnancom) – položka ODPRACD sa zníži o počet hodín, ktoré zamestnanec neodpracoval z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa
NAHRADY (náhrady mzdy hradené zamestnancovi zamestnávateľom) – finančné plnenie zamestnávateľa pre zamestnanca plynúce z neodpracovania času z dôvodu prekážok na strane sa premietne v alikvotnom náraste náhrad mzdy

ZAKMZDA (základná mzda / tarifný plat zamestnanca) – základná mzda zamestnanca je alikvotne znížená o neodpracovaný čas zodpovedajúci prekážkam v práci na strane zamestnávateľa