Portfólio

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Profesionálne riešenia špecifických úloh a projektov, tvorba unikátnych výstupov, efektívne riadenie zdrojov a optimalizácia nákladov. K projektom pristupujeme vždy individuálne a zabezpečíme komplexný projektový manažment.

Zavrieť produkt

Efektívne riadenie a fungovanie vo všetkých štádiách projektu považujeme za základ úspechu. Aj preto už viac ako 20 rokov pôsobíme v projektovom manažmente.

Medzi naše silné stránky patrí plánovanie a koordinácia národných aj medzinárodných projektov zameraných na trh práce (vrátane jeho vývoja v súvislosti napr. so vzdelávacím systémom či vplyvom inovácií), rovnako tak ich komplexné vypracovanie a finalizácia podľa stanoveného harmonogramu. Široká sieť odborných partnerov nám, okrem samotného riadenia projektov, umožňuje zabezpečiť aj ich expertnú obsahovú štruktúru. 

Na profesionálnej úrovni dokážeme klientom zabezpečiť komplexný projektový manažment v nasledujúcich oblastiach:

  • príprava projektových zámerov, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie,
  • nastavenie efektívneho harmonogramu plnenia úloh,
  • návrh zloženia efektívneho a zároveň odborného projektového tímu,
  • priebežný monitoring projektových aktivít,
  • zabezpečenie pravidelného reportingu,
  • komunikácia s partnermi projektu a projektovým tímom,
  • príprava a realizácia výstupov projektu (výskumné aktivity, prezentácie výsledkov, projektové stretnutia a pod.),
  • diseminácia výsledkov,
  • dohľad nad komunikačnou, personálnou a finančnou agendou súvisiacou s projektom.

V rámci projektového manažmentu disponujeme certifikovanými odborníkmi PRINCE2®.