Novinky

Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu

Je jedným z najväčších spotrebiteľov energie a má značný vplyv na životné prostredie. Zároveň však patrí ku kľúčovým nevyhnutnostiam pre sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti. Hovoríme o sektore dopravy, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie mobility obyvateľov, doručovanie tovarov a služieb. Okrem toho tento sektor určuje tempo hospodárskeho rastu a v oblasti trhu práce zabezpečuje výrazný podiel pracovných miest.   

Inovácie boli v minulosti vždy silne prepojené so sektorom dopravy a ich hlavný odraz bol viditeľný v zmene spôsobu prepravy cestujúcich. Rovnaké črty platia aj dnes. Možnosti mobility sa menia rýchlym tempom a nástup inovácií je možné sledovať od bežnej prepravy obyvateľov v rámci mesta, až po komplexné zmeny procesov v logistike.  

Nadchádzajúce obdobie inovačných zmien bude mať v sektore dopravy významný vplyv nielen z hľadiska  zavádzania nových technológií, ale najmä z hľadiska dopadov na ľudské zdroje. Prevládať bude silný vplyv štyroch hlavných procesov – automatizácie, robotizácie, elektronizácie a digitalizácie.  

Doprava a zmeny vychádzajúce z inovácií sú častokrát spájané s konkrétnym spôsobom prepravy. Táto časť je ale na konci reťazca všetkých zmien, ktorým predchádza napríklad údržba dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry. Nové informačné a komunikačné technológie otvárajú neprebádané možnosti predovšetkým v oblasti poznania skutočného technického stavu komponentov a ich okamžitého vyhodnocovania. Nové a zároveň inovatívne prístupy, metódy a nástroje budú výrazne pomáhať k získaniu základných vstupných faktorov tak, aby sa správne a efektívne nastavila pravidelná údržba technickej infraštruktúry. Cieľom je prechod od preventívnej údržby (kde plán údržby je zvyčajne určený priemerom alebo očakávanou štatistikou životnosti), na flexibilnejší prediktívny spôsob údržby, založený na aktuálnych on-line dátach a meraniach skutočného stavu. S rýchlejším a presnejším vyhodnotením chybných prvkov technického vybavenia v doprave úzko súvisí aj flexibilné zabezpečenie logistiky náhradných dielov. V tejto oblasti sa počíta s využitím nových prvkov, ako napr. 3D tlač. Veľkú časť údržbárskych prác v samotnej železničnej doprave bude vykonávať personál, ktorý sa nemusí nachádzať napr. v depe, ale v centralizovaných centrách služieb. Určité údržbárske práce môžu byť vykonávané na diaľku z týchto centier, napr. softvérové aktualizácie alebo údržbárske zásahy vysoko špecializovanými posádkami, ktoré sú zasielané na požadované miesto, kde je potrebná služba údržby. 

Veľkou témou je automatizácia vozidiel, infraštruktúry a prostriedkov verejnej osobnej dopravy. Tento trend vzhľadom na stav infraštruktúry dopravného trhu Slovenskej republiky a nedostatku zdrojov na investície, bude mať vplyv na sektor dopravy v dlhšom časovom horizonte, ako sa predpokladá v globálnom meradle. 

Primárne bude nasadzovaná automatizácia na činnosti spojené s prevádzkou vozidiel a súvisiacej infraštruktúry. Počíta sa s nahradením úloh, ktoré sú pre zamestnancov zložité a náročné, resp. monotónne, keďže často vznikajú nehody a vady spôsobené  zlyhaním ľudského faktora. Medzi ciele zavedenia automatizácie patrí pomoc prevádzkovateľom vozidiel a vlastníkom infraštruktúry pri vykonávaní úloh, ktoré by mohli byť náchylné na chyby, ak ich vykonávajú ľudia. 

V budúcnosti bude automatizovaný systém preberať kontrolu nad vozidlom počas celej, resp. len určitej fázy cesty (či už s alebo bez ľudského dohľadu). 

Integrované plánovanie výkonov verejnej osobnej dopravy (VOD), zosúladenie cestovných poriadkov integrovanej VOD, zabezpečenie preferencie VOD v mestských aglomeráciách, tieto aj mnohé ďalšie činnosti sú predmetom zavádzania už v súčasnosti. S využitím big data a ich vhodným spracovaním, bude môcť byť plánovanie a vyhodnocovanie dopravných procesov veľmi presné.  

V oblasti logistiky sa s inováciami počíta veľmi významne. Dôkazom je vízia Logistiky 4.0, ktorá predpokladá komplexné prepojenie nákladných vozidiel, vlakov, plánovacích výrobných a skladových softvérov spolu s napr. online dátami o dopravnej situácii, vrátane počasia a jeho vývoja. To by umožnilo plánovať celý proces plne automaticky. Nevyhnutnosťou tohto systému je teda dokonalý prehľad o tom, kde a v akom množstve sa daný komponent práve nachádza. Do budúcnosti je potrebné počítať aj s autonómnymi nákladnými vozidlami. Logistika 4.0 výrazne ovplyvní aj technológiu cestnej nákladnej dopravy.  

Ekológia významne hýbe svetom dopravy. Očakáva sa silný tlak na pokračovanie vývoja nových dopravných modelov, ktoré by zároveň umožňovali prepravu vyššieho objemu nákladu a vyššieho počtu cestujúcich do miesta určenia čo najefektívnejšími druhmi dopravy (prípadne ich kombinovaním). Na záverečný úsek cesty sa uprednostňuje individuálna doprava s použitím ekologických vozidiel. 

V kontexte bezpečnosti dopravy budú inovácie naďalej posúvať ochranu účastníkov premávky za nové hranice. Zvýšenie bezpečnosti, najmä cestnej dopravy, cestou bezpečnostných systémov zavádzaných do nových dopravných prostriedkov, nasadzovanie inteligentných dopravných systémov a dopravná výchova a vzdelávanie, budú rozhodujúce na dosiahnutie vízie dopravných nehôd bez smrteľných následkov.  

S nástupom uvedených trendov v doprave vznikne dopyt po nových typoch úloh v oblastiach, ako je riadenie prevádzky, údržby a mobility. Výsledkom bude, že dopyt po pracovnej sile úplne nezmizne, ale budú sa meniť potrebné požiadavky a zručnosti pre jednotlivé pracovné miesta. Zamestnanci sa budú koncentrovať do špecializovaných centier. Medzi oblasti s možným znížením pracovných miest je možné zaradiť napríklad prevádzkovo-údržbárske profesie. Naopak, oblasti s potenciálnym zvýšením zamestnanosti patria:  

  • riadenie a koordinácia informačných systémov, 
  • analýza dát, 
  • diagnostika a vyhodnocovanie, 
  • virtuálna/rozšírená realita, 
  • umelá inteligencia, 
  • ovládanie robotov a dronov. 

Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike reaguje na vývojové zmeny na národnom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné  procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti, odborné zručnosti a kompetencie. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií  rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní. Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce  sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.