Portfólio

Personálny a mzdový audit

Naše služby sú zamerané na personálne riadenie, job description, job design, workflow, hodnotenie a normovanie práce. Analyzujeme spokojnosť zamestnancov, posudzujeme kvalifikačné predpoklady a nastavujeme systém odmeňovania na základe detailného mzdového benchmarkingu.

Zavrieť produkt

Personálny a mzdový audit je odborná a nezávislá analýza ľudských zdrojov spoločnosti a mzdových nákladov. Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Audit umožňuje analyzovať súčasný stav personálnych zdrojov a vyhodnotiť budúcu potrebu alebo aktuálnu nadbytočnosť zamestnancov s dopadom na mzdové náklady spoločnosti. Naše metódy vychádzajú z analytického hodnotenia práce (AHP) založeného na súbore kritérií doporučených Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) práve na posúdenie zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej práce. Slúži to ako hlavný nástroj na pracovnú analýzu, porovnávanie náročnosti prác a porovnávanie pracovných miest. Táto metodika umožňuje  hodnotenie a zatriedenie prác, čo ďalej umožní presné a jasné pravidlá na tvorbu firemných katalógov a mzdových systémov.

Štruktúra poskytovaných služieb je členená do špecializovaných modulov. Jednotlivé MODULY je možné voľne kombinovať podľa potrieb zákazníka: Audit organizačnej štruktúry, Audit hodnotenia práce, Audit noriem spotreby práce, Audit spokojnosti zamestnancov, Audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov, Audit mzdového systému.