Projekty a službyProduktivita a ľudské zdroje

Prostredníctvom našich osvedčených metód a postupov poskytujeme poradenstvo v personálnej a mzdovej oblasti podľa konkrétnych požiadaviek organizácie. Za účelom racionalizácie prácestanovujeme v podnikoch optimálne výkonové normy. Pre podporu investičnej aktivity pripravujeme sociálno-ekonomické analýzy a súhrnné prognózy zamestnanosti podľa potrieb podnikateľských zámerov.

Kontakt: Ing. Róbert Mihály, 02/333 222 13, rmihaly@trexima.sk

Trh práce

Projekty a služby v oblasti trhu práce sú zacielené na zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenskej republiky, rast zamestnanosti a mobilizáciu všetkých účastníkov na trhu práce v záujme celospoločenského prospechu. Osobitná pozornosť sa venuje monitorovaniu potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú a flexibilnú pracovnú silu do systému celoživotného vzdelávania.

Kontakt: PaedDr. Lucia Dítětová, 02/333 222 96, ditetova@trexima.sk

Štatistika

Naše štatistické zisťovania sú zamerané na ľudské zdroje, sociálno-ekonomické podmienky zamestnancov a vývoj miezd v regiónoch a jednotlivých zamestnaniach. Zisťovania sa realizujú výberovo na základe veľkosti a štruktúry základného súboru a sú dopočítavané na celé hospodárstvo SR.

Kontakt: Ing. Ľubomír Kadlečík, 02/333 222 77, kadlecik@trexima.sk