PartneriPartneri na Slovensku

Organizácie verejnej správy, vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Inštitút pre výskum práce a rodiny
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ústav informácií a prognóz školstva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Inštitút finančnej politiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ekonomická univerzita v Bratislave
Inštitút informatiky a štatistiky
Prognostický ústav SAV
Slovenské centrum produktivity
Sociálna poisťovňa
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Výskumný ústav dopravný Žilina
Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie samosprávnych krajov Slovenskej republiky

Zamestnávateľské a odborové organizácie

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Republiková únia zamestnávateľov
Slovenská obchodná a priemyselná komora

Jednotlivé zamestnávateľské a odborové zväzy:

Asociácia personálnych agentúr Slovenska
Asociácia poskytovateľov služieb zamestnanosti Slovenskej republiky
Asociácia vodárenských spoločností
Energeticko-chemický odborový zväz
Integrovaný odborový zväz
IT Asociácia Slovenska
Odborový zväz DREVO,LESY,VODA
Odborový zväz KOVO
Odborový zväz peňažníctva a poisťovníctva
Odborový zväz potravinárov SR
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Potravinárska komora Slovenska
Slovenská asociácia poisťovní
Slovenská banková asociácia
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz výrobcov tepla
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Združenie automobilového priemyslu SR
Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Združenie zlievarní a kováční Slovenska
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR
Zväz polygrafie na Slovensku
Zväz sklárskeho priemyslu SR
Zväz spracovateľov dreva SR
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Zväz strojárskeho priemyslu SR
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

Celoslovenské zväzy podnikateľov:

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovenská živnostenská komora
Slovenský živnostenský zväz
Združenie podnikateľov Slovenska

Partneri v zahraničí

Asociácia národných centier produktivity v Bruseli (EANCP)
CERGE Praha- Centrum pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity
ILO- Medzinárodná organizácia práce (Ženeva a Budapešť)
INSEE- Národný úrad štatistiky a ekonomických štúdií Francúzskej republiky
Inštitút pre výskum zamestnanosti pri Univerzite vo Warwicku, Veľká Británia
NUOV- Národný ústav odborného vzdelávania Praha
Stredoeurópska univerzita v Budapešti (CEU)
TREXIMA, spol. s r.o. Zlín