Trh práce

Projekty a služby v oblasti trhu práce sú zacielené na zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenskej republiky, rast zamestnanosti a mobilizáciu všetkých účastníkov na trhu práce v záujme celospoločenského prospechu. Osobitná pozornosť sa venuje monitorovaniu potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú a flexibilnú pracovnú silu do systému celoživotného vzdelávania.

Kontakt: PaedDr. Lucia Dítětová, 02/333 222 96, ditetova@trexima.sk

Produktivita a ľudské zdroje

Prostredníctvom našich osvedčených metód a postupov poskytujeme poradenstvo v oblasti personalistiky, miezd a komplexnej produktivity podľa konkrétnych požiadaviek organizácie. Za účelom racionalizácie práce stanovujeme v podnikoch optimálne výkonové normy. Na podporu investičnej aktivity pripravujeme sociálno-ekonomické analýzy a súhrnné prognózy zamestnanosti podľa potrieb podnikateľských zámerov.

Kontakt: Ing. Róbert Mihály, 02/333 222 13, rmihaly@trexima.sk

Štatistika

Naše moderné a efektívne štatistické zisťovania sú zamerané na pravidelné monitorovanie vývoja a diferenciáciu miezd, pracovných, sociálnych a mzdových podmienok zamestnancov podľa konkrétnych zamestnaní (profesií), najvyššieho dosiahnutého vzdelania, veku, pohlavia, odvetví, regiónov. Na štatistiky sú kladené mimoriadne nároky z hľadiska hodnovernosti, úplnosti, presnosti a včasného zverejňovania ich výsledkov v rôznych štruktúrach podľa špecifických požiadaviek používateľov. Zisťovania sa realizujú výberovo na základe veľkosti a štruktúry základného súboru a sú dopočítavané na celé hospodárstvo SR podľa konkrétnych stratifikačných aspektov.

Kontakt: Ing. Ľubomír Kadlečík, 02/333 222 77, kadlecik@trexima.sk