O násTREXIMA Bratislava

Naša špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd,  zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyvíjame a aplikujeme nové prístupy, sledujeme osvedčené zahraničné skúsenosti z výskumu monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce, vývoja zamestnanosti, zárobkov a nákladov práce. Na základe komplexného poznania jednotlivých aspektov trhu práce implementujeme jedinečné know-how v oblasti informačných systémov zamerané na uspokojenie informačných potrieb našich klientov a pre systematické zvyšovanie ich úspešnosti v zabezpečovaní vlastných úloh.

rolex replica louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet store replica watches replica louis vuitton handbags Louis vuitton outlet rolex replica watches replica watches factory

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať svojim odberateľským organizáciám a všetkým partnerom komplexné a kvalitné služby na mieru a na vysokej profesionálnej úrovni.

Hlavnými princípmi našej práce sú vysoká kvalita, spoľahlivosť, pružnosť a efektívnosť. 

 TREXIMA Bratislava je od roku 2002 držiteľom Certifikátu systému manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance podľa noriem EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 9001:2009. Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem nám poskytuje dostatočnú oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad kódexu Európskeho štatistického úradu.

Portfólio našich aktivít zahÅ•ňa realizáciu špecializovaných úloh a projektov:

 • výberové štatistické zisťovania ceny a nákladov práce, pracovných, sociálnych a mzdových podmienok zamestnancov, realizované už od roku 1992 bezpapierovou elektronickou formou,
 • výskum štruktúry a diferenciácie miezd podľa konkrétnych zamestnaní, odvetví, pohlavia, regiónov, vzdelania, foriem vlastníctva podnikov a ďalších kritérií,
 • komparácia a harmonizácia nových metodológií a projektov štatistických zisťovaní miezd, pracovných miest, sociálnych podmienok, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a zamestnanosti podľa požiadaviek Eurostatu, MOP a OECD,
 • posudzovanie a implementácia štandardných medzinárodných a národných klasifikácií zamestnaní/povolaní, odborov vzdelania a kvalifikácií zamestnancov,
 • tvorba výberových štatistických vzoriek a realizácia kvalitných dopočtov,
 • hodnotenie kvality výsledkov štatistických zisťovaní,
 • sledovanie a analýzy trendov v profesijnej a priestorovej mobilite pracovných síl,
 • výskum a vývoj metodológie informačných systémov na zosúladenie spôsobilostí pracovnej sily s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov,
 • analytického hodnotenia pracovných miest pomocou bodovej metódy analytického hodnotenia práce,
 • stanovenie optimálnych požiadaviek zamestnávateľov na konkrétne pracovné miesta,
 • výskum a analýzy vývoja (zmien) v štruktúrach zamestnanosti podľa zamestnaní (profesií), veku, vzdelania, pohlavia zamestnancov,
 • personálne a mzdové poradenstvo,
 • tvorba katalógov pracovných miest, kompetenčného modelu a hodnotenie zamestnancov,
 • racionalizácia pracovných procesov,
 • stanovenie a audit výkonových noriem,
 • optimalizácia počtu zamestnancov a výrobných kapacít,
 • hčºbkové retrospektívne analýzy a benchmarkingové štúdie,
 • trhové a odvetvové analýzy na podporu investičných zámerov,
 • prognózovanie vývoja miezd, zamestnanosti a produktivity.

Naši vysokokvalifikovaní a skúsení odborníci sú permanentne v kontakte s viac ako 7000 ekonomickými subjektmi resp. organizáciami a 9000 živnostníkmi z celej SR. Systematická spolupráca a spätná väzba z týchto partnerských organizácií významne zvyšuje kvalitu, hodnovernosť a objektívnosť výsledkov z jednotlivých celoštátnych štatistických zisťovaní a je kľúčom k úspešnosti našich projektov.